Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem, umowa ta uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia tegoż Klienta i La Entrada podlegają zwrotowi.

Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem  wymaga złożenia przez tegoż Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie formularza, który można pobrać poniżej i odesłać go na adres ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: onlinestore@laentrada.com.pl lub na piśmie na adres La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do La Entrada przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.

Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa

Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do La Entrada (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez La Entrada rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, La Entrada dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, La Entrada na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, La Entrada nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. 

Pobierz formularz