Regulamin i warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne.

A. Przedsiębiorca.

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.laentrada.nazwa.pl jest La Entrada sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 36A, 02-737 Warszawa (zwana dalej La Entrada), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000685587, posiadająca REGON: 367599314, NIP: 5213787618.

B. Definicje.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl.

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl. w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Zasady działania sklepu internetowego La Entrada.

La Entrada prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się rzeczy dostępne w ramach sklepu La Entrada.

III. Zamawianie towarów.

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.laentrada.nazwa.pl. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru oraz jego cenie. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia. Klient po złożeniu zamówienia, ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji. Nie ma możliwości modyfikacji zamówienia poprzez zamianę towaru na inny, lub rezygnacji z jego części.

IV. Ceny.

Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

V. Dostępność produktów.

Dostępność produktu można sprawdzić po wybraniu go na stronie sklepu La Entrada. Przy każdym z towarów znajduje się znak mówiący o jego dostępności w sklepie internetowym.

VI. Sposób odstawy i termin realizacji zamówień.

Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania, jako formy płatności usługi serwisu Przelewy24.pl – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska DHL - przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. La Entrada ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

VII. Płatność za zamówienie.

La Entrada oferuje możliwość płatności za zakupy dokonane w sklepie internetowym przy współpracy z serwisem Przelewy24.pl oraz przelewem bezpośrednim. Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na płatność z wykorzystaniem serwisu Przelewy24.pl, Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.


VIII. Termin realizacji zamówienia.

La Entrada zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji lub do poinformowania Klienta o braku dostępności towaru. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do sklepu La Entrada, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

IX. Umowa.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu La Entrada nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

X. Odstąpienie od umowy.

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem, umowa ta uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i La Entrada podlegają zwrotowi.

Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem wymaga złożenia przez tegoż Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie formularza wysłanego wraz z zamawianym towarem do w.w Klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: onlinestore@laentrada.com.pl lub na piśmie na adres La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do La Entrada przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. 

Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa

Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do La Entrada (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez La Entrada rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, La Entrada dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, La Entrada na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, La Entrada nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. 

XI. Reklamacje.

W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, La Entrada odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił La Entrada o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił La Entrada niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, La Entrada niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

La Entrada w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji La Entrada niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru La Entrada zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

XII. Dokument sprzedaży.

La Entrada każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą La Entrada wystawia fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty La Entrada wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl na rzecz Klienta będącego Konsumentem La Entrada wystawia paragon fiskalny a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty fakturę VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Konsumenta zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu La Entrada nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Konsumenta do końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty La Entrada wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, La Entrada wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego u La Entrada dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Konsumenta. W przypadkach nieuregulowanych w akapitach drugim – piątym powyżej La Entrada wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.

XIII. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego laentrada.nazwa.pl jest La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 36A 02-737 Warszawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez La Entrada wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”). Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – La Entrada, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.